"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 29 sty 2019 (10:01)

Pobierz PDFDrukuj

Regulamin organizacyjny


 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku zwanej dalej „Filharmonią w Słupsku” określa zakres działania, strukturę organizacyjną, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze w Instytucji oraz jej komórek organizacyjnych.

 

§ 2

Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (wraz z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników kultury oraz uchwały nr XLII/538/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany nazwy Państwowej Orkiestry Kameralnej i Teatru Impresaryjnego w Słupsku oraz zmian w statucie tej instytucji.

 

§ 3

 1. Podstawowym przedmiotem działalności Filharmonii w Słupsku jest:

 1. tworzenie i upowszechnianie kultury,

 2. kreowanie interesujących zjawisk artystycznych,

 3. zapoznawanie odbiorców z najciekawszymi przedsięwzięciami artystycznymi z kraju i zza granicy,

 4. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

 1. Realizacja powyższych zadań oparta jest na planach repertuarowych i zamierzeniach programowo - artystycznych.

 2. Filharmonia w Słupsku w Słupsku może prowadzić działalność impresaryjną oraz fonograficzną.

 

§ 4

Filharmonią w Słupsku w Słupsku kieruje Dyrektor Instytucji zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 5

W skład Instytucji wchodzą:

 1. zespół artystyczny Filharmonii w Słupsku,

 2. impresariat artystyczny Filharmonii w Słupsku,

 3. księgowość,

 4. sekcja techniczna,

 5. sekcja gospodarcza (obsługa),

 6. gł. specjalista d/s. pracowniczych i archiwum,

 7. gł. specjalista d/s. ekonomicznych i organizacji,

 8. specjalista d/s. promocji i reklamy.

 

 

II. Dyrektor Filharmonii w Słupsku

 

§ 6

Dyrektor Filharmonii w Słupsku :

 1. programuje i kieruje działalnością Instytucji,

 2. reprezentuje Instytucję na zewnątrz,

 3. wydaje zarządzenia regulujące działalność poszczególnych komórek instytucji i stanowisk pracy,

 4. czuwa nad racjonalną gospodarką zatrudnienia i funduszami Filharmonii w Słupsku,

 5. przyjmuje, przenosi, zaszeregowuje i zwalnia pracowników,

 6. współdziała ze związkami zawodowymi i twórczymi w Filharmonii w Słupsku,

 7. powołuje i odwołuje Radę Artystyczną orkiestry Filharmonii w Słupsku.

 

§ 7

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

 1. pełnomocnicy,

 2. główny księgowy,

 3. kierownik impresariatu,

 4. gł. specjalista d/s. ekonomicznych i organizacji,

 5. gł. specjalista d/s. Pracowniczych,

 6. zespół artystyczny Filharmonii w Słupsku.

 

III. Rada Artystyczna

 

§ 8

 1. Na podstawie Rozdz. III § 6. Statutu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku Radę Artystyczną orkiestry Filharmonii w Słupsku powołuje i odwołuje Dyrektor.

 2. Rada Artystyczna jest organem doradczym Dyrektora w sprawach związanych z działalnością artystyczną orkiestry.

 3. Rada Artystyczna bierze udział w przesłuchaniach muzyków przyjmowanych do orkiestry.

 4. W skład Rady Artystycznej wchodzą przedstawiciele orkiestry wybierani przez muzyków i akceptowani przez Dyrektora oraz z urzędu: koncertmistrz i inspektor orkiestry.

 5. Skład Rady Artystycznej powoływany jest każdorazowo zarządzeniem Dyrektora.

 6. Kadencja Rady Artystycznej trwa nie dłużej niż 4 lata.

 7. Pracą Rady Artystycznej kieruje Dyrektor Filharmonii w Słupsku jako jej przewodniczący.

 8. Posiedzenia Rady Artystycznej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

IV. Pełnomocnicy

 

§ 9

Pełnomocników powołuje i odwołuje Dyrektor.

 

§ 10

Pełnomocnicy reprezentują Instytucję w zakresie upoważnienia udzielonego mu przez Dyrektora.

 

§ 11

Pełnomocnikowi – Gł. specjaliście d/s. ekonomicznych i organizacji podlegają:

 1. kierownik administracyjno - gospodarczy,

 2. pracownicy sekcji technicznej,

 3. pracownicy sekcji gospodarczej.

 

V. Główny księgowy

 

§ 12

Zakres działania i obowiązków głównego księgowego reguluje:

 1. ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.),

 2. ustawa z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.),

 3. ustawa z dnia 06.06.1997r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.),

 4. ustawa z dnia 10.09.1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930 ze zm.).

 

VI. Księgowość

 

§ 13

Sekcją księgowości kieruje główny księgowy, któremu bezpośrednio podlegają:

 1. zastępca głównego księgowego,

 2. inni pracownicy księgowości.

 

§ 14

Do zadań sekcji księgowości należy:

 1. obsługa finansowo – księgowo - rachunkowa Instytucji, a w tym:

 1. prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. prowadzenie operacji rozliczeń finansowych,

 3. opracowanie planów finansowych,

 4. prowadzenie kasy, zasiłków chorobowych i rodzinnych, rachuby płac,

 5. rozliczenia z tytułu podatków,

 6. prawidłowe naliczanie funduszy inwestycji,

 7. sporządzanie bilansu i sprawozdań finansowych w ustalonych terminach,

 8. rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,

 9. współpraca z bankami w zakresie prawidłowej gospodarki finansowej Instytucji.

 

VII. Impresariat artystyczny Filharmonii w Słupsku

 

§ 15

Impresariatem artystycznym Filharmonii w Słupsku kieruje Kierownik Impresariatu – Pełnomocnik ds. artystycznych.

 

§ 16

Kierownikowi Impresariatu artystycznego Filharmonii w Słupsku podlegają bezpośrednio:

 1. technik – plastyk,

 2. bileterki, szatniarki,

 3. przedstawiciele straży pożarnej,

 4. specjalista ds. promocji i reklamy,

 5. pracownicy impresariatu.

 

§ 17

Z Kierownikiem Impresariatu artystycznego Filharmonii w Słupsku współpracują:

 1. montażyści sceny,

 2. technik – elektryk,

 3. technik – akustyk,

 4. bibliotekarz orkiestry,

 5. inspektor orkiestry,

 6. intendent hotelu pracowniczego.

 

§ 18

Do zadań Impresariatu artystycznego Filharmonii w Słupsku należy:

 1. organizowanie koncertów i innych wydarzeń artystycznych,

 2. opracowywanie i realizacja wydawnictw reklamowych oraz wszelkich działań związanych z reklamą koncertów,

 3. sporządzanie harmonogramu pracy Impresariatu, przygotowywanie i organizacja koncertów w terenie,

 4. organizacja imprez o szerszym zasięgu /np. festiwale i przeglądy/,

 5. stała współpraca z prasą, radiem i telewizją,

 6. współpraca z amatorskim ruchem artystycznym,

 7. archiwizowanie osiągnięć artystycznych,

 8. organizowanie warsztatów artystycznych,

 9. upowszechnianie działalności estradowej /recitale, kabarety, etc./,

 10. sprzedaż biletów.

 

VIII. Sekcja techniczna

 

§ 19

W skład sekcji technicznej wchodzą:

 1. montażyści sceny,

 2. technik – elektryk,

 3. technik - akustyk.

 

§ 20

Do zadań sekcji technicznej należy:

 1. organizacja obsługi sceny, konserwacja i remonty bieżące wszystkich maszyn i urządzeń,

 2. zabezpieczenie należytego funkcjonowania wszystkich urządzeń technicznych sceny /mechanicznych, elektrycznych, akustycznych/,

 3. zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa osób przebywających na scenie,

 4. organizacja i przeprowadzanie prób technicznych,

 5. dbanie o porządek na scenie i jej zapleczu,

 6. współpraca z inspektorem orkiestry.

 

IX. Sekcja gospodarcza

 

§ 21

W skład sekcji gospodarczej wchodzą:

 1. pracownik gospodarczy,

 2. konserwator,

 3. portierzy,

 4. pracownik gospodarczy – sprzątaczka,

 5. intendent hotelu pracowniczego.

Ww pracownicy podlegają kierownikowi administracyjno – gospodarczemu.

 

§ 22

Do zadań sekcji gospodarczej należy:

1) nadzór gospodarczy nad majątkiem ruchomym i nieruchomym Filharmonii w Słupsku,

2) prowadzenie ewidencji majątkowej,

3) administrowanie nieruchomościami Filharmonii w Słupsku,

4) administrowanie budynkami Filharmonii w Słupsku,

5) zabezpieczanie transportu na wyjazdy orkiestry Filharmonii w Słupsku ,

6) prowadzenie spraw związanych z remontami i inwestycjami obiektów Filharmonii

w Słupsku i nadzorowanie ich,

7) dbałość o czystość pomieszczeń i warunki pracy pracowników zgodnie z wymogami

BHP,

8) prowadzenie hotelu Filharmonii w Słupsku i nadzorowanie prawidłowości jego

funkcjonowania,

9) czuwanie nad przestrzeganiem obowiązków pracowniczych przez podległy personel,

10) zaopatrywanie Filharmonii w Słupsku w niezbędne materiały i urządzenia oraz sprzęt,

11) współpraca z księgowością.

 

X. Kadry

 

§ 23

Do zadań pracownika kadr należy:

 1. prowadzenie indywidualnych teczek akt osobowych,

 2. opracowanie planów urlopów pracowniczych,

 3. kontrola dyscypliny pracy,

 4. wystawianie świadectw pracy, opinii, zaświadczeń etc.

 5. terminowe sporządzanie dokumentów związanych z angażowaniem pracowników, w tym umów o pracę oraz rozwiązywaniem tych umów,

 6. kontrola zgodności wynagrodzeń obowiązujących zgodnie z przepisami płacowymi,

 7. prowadzenie sprawozdawczości i statystyki zatrudnienia,

 8. prowadzenie zakładowego archiwum.

 

XI. Postanowienia końcowe

 

§ 24

Prawa i obowiązki pracowników Instytucji regulują: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania oraz Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy.

 

§25

Niniejszy Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r., uchylając jednocześnie poprzednio obowiązujący z dnia 9 lipca 2012 roku.

 

 

Słupsk, 29.08.2014 r.


Data publikacji: 09.08.2012 (12:18)Data aktualizacji: 29.01.2019 (10:01)
Osoba publikująca: Kamila BilińskaOsoba modyfikująca: Jacek Wichniarek
Autor: Kamila Bilińskaliczba wejść: 1454
24 wrz 2021 (09:02)Renata Teterka»Regulamin organizacyjny
24 wrz 2021 (08:44)Renata Teterka»Regulamin organizacyjny
24 wrz 2021 (08:44)Renata Teterka»Regulamin organizacyjny
24 wrz 2021 (08:44)Renata Teterka»Regulamin organizacyjny
07 lut 2019 (09:18) »Regulamin organizacyjny
29 sty 2019 (10:49) »Regulamin organizacyjny
29 sty 2019 (10:01) »Regulamin organizacyjny
26 mar 2018 (11:11)Kamila Bilińska»Regulamin organizacyjny
26 mar 2018 (11:10)Kamila Bilińska»Regulamin organizacyjny
01 paź 2014 (10:47)Kamila Bilińska»Regulamin organizacyjny
09 sie 2012 (12:19)Kamila Bilińska»Regulamin organizacyjny
09 sie 2012 (12:18)Kamila Bilińska»Regulamin organizacyjny

Przejdź do góry strony