"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 09 sie 2012 (12:18)

Pobierz PDFDrukuj

Regulamin organizacyjny

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Regulamin Organizacyjny Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku określa zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje kierownicze w Instytucji oraz jej komórek organizacyjnych.
 
§ 2
 
Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (wraz z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XLII/538/05 Rady miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 roku, w sprawie zmiany nazwy Państwowej Orkiestry Kameralnej i Teatru Impresaryjnego w Słupsku oraz zmian w statucie tej instytucji.
 
§ 3
 
 1. Podstawowym przedmiotem działalności PF w Słupsku jest:
 • tworzenie i upowszechnianie kultury,
 • kreowanie interesujących zjawisk artystycznych,
 • zapoznanie odbiorców z najciekawszymi przedsięwzięciami artystycznymi z kraju
  i zza granicy,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
 1. Realizacja powyższych zadań oparta jest na planach repertuarowych i zamierzeniach
programowo-artystycznych.
 1. PF w Słupsku może prowadzić działalność impresaryjną oraz fonograficzną.
 
§ 4
 
PF „Sinfonią Balticą” w Słupsku kieruje Dyrektor Instytucji zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 
§ 5
 
W skład Instytucji wchodzą:
 1. zespół artystyczny Filharmonii,
 2. impresariat artystyczny Filharmonii
 3. księgowość
 4. sekcja techniczna
 5. sekcja gospodarcza (obsługa)
 6. gł. specjalista d/s. pracowniczych i archiwum
 7. gł. specjalista d/s. ekonomicznych i organizacji
 8. specjalista d/s. promocji i reklamy
 
II. Dyrektor Instytucji
 
§ 6
Dyrektor Instytucji:
 
1/ programuje i kieruje działalnością Instytucji,
2/ reprezentuje Instytucję na zewnątrz tj. w stosunku z innymi przedsiębiorstwami, instytucjami, władzami i osobami prawnymi,
3/ wydaje zarządzenia regulujące działalność poszczególnych komórek instytucji i stanowisk pracy,
4/ czuwa nad racjonalną gospodarką zatrudnienia i funduszami Instytucji,
5/ przyjmuje, przenosi, zaszeregowuje i zwalnia pracowników,
6/ współdziała ze związkami zawodowymi i twórczymi w Instytucji,
7/ powołuje i odwołuje Radę Artystyczną orkiestry PF „Sinfonia Baltica” w Słupsku.
 
§ 7
 
Dyrektorowi Instytucji podlegają bezpośrednio:
 
1/ pełnomocnicy,
2/ główny księgowy
3/ kierownik impresariatu
4/ gł. specjalista d/s. ekonomicznych i organizacji
5/ gł. specjalista d/s. pracowniczych
6/ zespół artystyczny Filharmonii
 
III. Rada Artystyczna
 
§ 8
 
 1. Na podstawie Rozdz. III § 6. Statutu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku Radę Artystyczną orkiestry Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku powołuje i odwołuje Dyrektor.
 2. Rada Artystyczna jest organem doradczym Dyrektora w sprawach związanych z działalnością artystyczną orkiestry.
 3. Rada Artystyczna bierze udział w przesłuchaniach muzyków przyjmowanych do orkiestry.
 4. W skład Rady Artystycznej wchodzą przedstawiciele orkiestry wybierani przez muzyków i akceptowani przez Dyrektora oraz z urzędu: koncertmistrz i inspektor orkiestry.
 5. Skład Rady Artystycznej powoływany jest każdorazowo zarządzeniem Dyrektora.
 6. Kadencja Rady Artystycznej trwa nie dłużej niż 4 lata.
 7. Pracą Rady Artystycznej kieruje Dyrektor Filharmonii jako jej przewodniczący.
 8. Posiedzenia Rady Artystycznej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 
IV. Pełnomocnicy
 
§ 9
 
Pełnomocników powołuje i odwołuje Dyrektor Instytucji.
 
§ 10
 
Pełnomocnicy reprezentują Instytucję w zakresie upoważnienia udzielonego mu przez Dyrektora Instytucji.
 
§ 11
 
Pełnomocnikowi – Gł. specjaliście d/s. ekonomicznych i organizacji podlegają:
 
1/ kierownik administracyjno-gospodarczy,
2/ pracownicy sekcji technicznej,
3/ pracownicy sekcji gospodarczej.
 
V. Główny księgowy
 
§ 12
 
Zakres działania i obowiązków głównego księgowego reguluje:
 • ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.),
 • ustawa z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • ustawa z dnia 06.06.1997r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.),
 • ustawa z dnia 10.09.1999r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. nr 83, poz. 930 ze zm.).
 
VI. Księgowość
 
§ 13
 
Sekcją księgowości kieruje główny księgowy, któremu bezpośrednio podlegają:
 • zastępca głównego księgowego,
 • inni pracownicy księgowości.
 
§ 14
 
Do zadań sekcji księgowości należy:
 
1/ obsługa finansowo – księgowo - rachunkowa Instytucji, a w tym:
 
 • prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie operacji rozliczeń finansowych,
 • opracowanie planów finansowych,
 • prowadzenie kasy, zasiłków chorobowych i rodzinnych, rachuby płac,
 • rozliczenia z tytułu podatków,
 • prawidłowe naliczanie funduszy Inwestycji,
 • sporządzanie bilansu i sprawozdań finansowych w ustalonych terminach,
 • rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,
 • współpraca z bankami w zakresie prawidłowej gospodarki finansowej Instytucji.
 
VII. Impresariat artystyczny Filharmonii
 
§ 15
 
Impresariatem artystycznym kieruje Filharmonii Kierownik Impresariatu – Pełnomocnik
ds. artystycznych.
 
§ 16
 
Kierownikowi Impresariatu artystycznego Filharmonii podlegają bezpośrednio:
 
1/ organizatorzy imprez artystycznych,
2/ plastyk,
3/ bileterki, szatniarki
4/ przedstawiciele straży pożarnej,
5/ specjalista ds. promocji i reklamy,
6/ pracownicy impresariatu.
§ 17
 
Z Kierownikiem Impresariatu artystycznego Filharmonii współpracują:
 
1/ montażyści sceny,
2/ elektryk,
3/ akustyk,
4/ bibliotekarz orkiestry,
5/ inspektor orkiestry,
6/ intendent hotelu pracowniczego
 
§ 18
 
Do zadań Impresariatu artystycznego Filharmonii należy:
 
 • organizowanie koncertów,
 • opracowywanie i realizacja wydawnictw reklamowych oraz wszelkich działań związanych z reklamą koncertów,
 • sporządzanie harmonogramu pracy Impresariatu, przygotowywanie i organizacja koncertów w terenie,
 • organizacja imprez o szerszym zasięgu /np. festiwale muzyczne/,
 • stała współpraca z prasą, radiem i telewizją,
 • współpraca z amatorskim ruchem artystycznym,
 • archiwizowanie osiągnięć muzycznych,
 • organizowanie warsztatów muzycznych,
 • upowszechnianie działalności estradowej /recitale, kabarety, etc./.
 
VIII. Sekcja techniczna
 
§ 19
 
W skład sekcji technicznej wchodzą:
 
1/ montażyści sceny,
2/ elektryk,
3/ akustyk.
§ 20
 
Do zadań sekcji technicznej należy:
 • organizacja obsługi sceny, konserwacja i remonty bieżące wszystkich maszyn i urządzeń,
 • zabezpieczenie należytego funkcjonowania wszystkich urządzeń technicznych sceny /mechanicznych, elektrycznych, akustycznych/,
 • zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa osób przebywających na scenie,
 • organizacja i przeprowadzanie prób technicznych,
 • dbanie o porządek na scenie i jej zapleczu,
 • współpraca z inspektorem orkiestry.
 
IX. Sekcja gospodarcza
 
§ 21
 
W skład sekcji gospodarczej wchodzą:
 
1/ pracownik gospodarczy, konserwator
2/ portierzy,
3/ sprzątaczki,
4/ intendent hotelu pracowniczego.
 
Ww pracownicy podlegają kierownikowi administracyjno-gospodarczemu.
 
§ 22
 
Do zadań sekcji gospodarczej należy:
 • nadzór gospodarczy nad majątkiem ruchomym i nieruchomym Instytucji,
 • prowadzenie ewidencji majątkowej,
 • administrowanie nieruchomościami Instytucji,
 • administrowanie budynkami Instytucji,
 • zabezpieczanie transportu na wyjazdy Orkiestry,
 • prowadzenie spraw związanych z remontami i inwestycjami obiektów Instytucji i nadzorowanie ich,
 • dbałość o czystość pomieszczeń i warunki pracy pracowników zgodnie z wymogami BHP,
 • prowadzenie hotelu Instytucji i nadzorowanie prawidłowości jego funkcjonowania,
 • czuwanie nad przestrzeganiem obowiązków pracowniczych przez podległy personel,
 • zaopatrywanie Instytucji w niezbędne materiały i urządzenia oraz sprzęt,
 • współpraca z księgowością.
 
X. Kadry
 
§ 23
 
Do zadań pracownika kadr należy:
 • prowadzenie indywidualnych teczek akt osobowych,
 • opracowanie planów urlopów pracowniczych,
 • kontrola dyscypliny pracy,
 • wystawianie świadectw pracy, opinii, zaświadczeń etc.
 • terminowe sporządzanie dokumentów związanych z angażowaniem pracowników,
 • w tym umów o pracę oraz rozwiązywaniem tych umów,
 • kontrola zgodności wynagrodzeń obowiązujących zgodnie z przepisami płacowymi,
 • prowadzenie sprawozdawczości i statystyki zatrudnienia,
 • prowadzenie zakładowego archiwum.
 
§ 24
 
XI. Postanowienia końcowe
 
 
Prawa i obowiązki pracowników Instytucji regulują: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania Pracowników z dn. 29.06.2005r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Kodeks Pracy i przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy.
 
§25
 
Niniejszy Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2012 roku, uchylając jednocześnie poprzednio obowiązujący z dnia 8 kwietnia 2010 roku.
 
 
 
Słupsk, 9 lipca 2012 roku

Data publikacji: 09.08.2012 (12:18)Data aktualizacji: 09.08.2012 (12:18)
Osoba publikująca: Kamila BilińskaOsoba modyfikująca: Kamila Bilińska
Autor: Kamila Bilińskaliczba wejść: 1412
24 wrz 2021 (09:02)Renata Teterka»Regulamin organizacyjny
24 wrz 2021 (08:44)Renata Teterka»Regulamin organizacyjny
24 wrz 2021 (08:44)Renata Teterka»Regulamin organizacyjny
24 wrz 2021 (08:44)Renata Teterka»Regulamin organizacyjny
07 lut 2019 (09:18) »Regulamin organizacyjny
29 sty 2019 (10:49) »Regulamin organizacyjny
29 sty 2019 (10:01) »Regulamin organizacyjny
26 mar 2018 (11:11)Kamila Bilińska»Regulamin organizacyjny
26 mar 2018 (11:10)Kamila Bilińska»Regulamin organizacyjny
01 paź 2014 (10:47)Kamila Bilińska»Regulamin organizacyjny
09 sie 2012 (12:19)Kamila Bilińska»Regulamin organizacyjny
09 sie 2012 (12:18)Kamila Bilińska»Regulamin organizacyjny

Przejdź do góry strony