"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl

Załącznik
do Uchwały Nr XL/533/17
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28.06.2017 r.

S T A T U T
Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara
 
Rozdział 1.
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
1. Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara zwana dalej „PFSB” działa
na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862).
2. Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara jest samorządową instytucją
artystyczną.
3. Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara używa skrótu PFSB.
4. Organizatorem PFSB jest miasto Słupsk.
5. PFSB posiada osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury, prowadzonego
przez Organizatora.
 
§ 2.
 
1. Siedzibą PFSB jest miasto Słupsk, ul. Jana Pawła II 3.
2. Terenem działania PFSB jest miasto Słupsk i obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 3.
 
PFSB może nawiązywać współpracę z innymi placówkami kultury na terenie miasta, kraju, a także innych krajów stosownie do obowiązujących przepisów.
 
Rozdział 2.
 
Zakres działalności
 
§ 4.
 
1. Podstawowym przedmiotem działalności PFSB jest:
1) tworzenie i upowszechnianie kultury;
2) kreowanie interesujących zjawisk artystycznych;
3) zapoznawanie odbiorców z najciekawszymi przedsięwzięciami artystycznymi z kraju i zza granicy;
4) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
2. Do zadań PFSB należy w szczególności:
1) działalność koncertowa prowadzona w siedzibie instytucji oraz poza nią;
2) edukacja muzyczna dzieci i młodzieży, m.in. poprzez organizowanie cyklicznych audycji i koncertów umuzykalniających;
3) promocja muzyki polskiej dawnej i współczesnej.
3. Realizacja powyższych zadań oparta jest na planach repertuarowych i zamierzeniach programowo - artystycznych.
4. PFSB może prowadzić działalność impresaryjną oraz inną niż kulturalna, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w tym między innymi produkcję, wydawanie płyt CD, DVD i kaset oraz ich sprzedaż.
 
Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze
 
§ 5.
 
1. PFSB zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora PFSB powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Słupska w trybie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862).
3. Dyrektor może powoływać pełnomocników, dla których określa zakres umocowania w formie
pisemnej.
4. Podczas nieobecności Dyrektora – PFSB kieruje upoważniony pełnomocnik.
 
§ 6.
 
1. Organem doradczym Dyrektora PFSB w Słupsku jest Rada Artystyczna.
2. Radę Artystyczną powołuje Dyrektor PFSB w Słupsku. Zasady funkcjonowania Rady określa regulamin organizacyjny.
 
§ 7.
 
1. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje w sprawach PFSB samodzielnie – z wyjątkiem przypadków określonych ustawą – oraz ponosi za nie odpowiedzialność.
2. Dyrektor PFSB oraz pracownicy merytoryczni powinni posiadać kwalifikacje określone
w odrębnych przepisach.
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
4. Wynagrodzenie pracowników PFSB ustala Dyrektor na podstawie aktualnych przepisów.
 
§ 8.
 
Organizację wewnętrzną PFSB określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora
po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w PFSB organizacji związkowych
i stowarzyszeń twórców.
 
Rozdział 4.
 
Majątek i źródła finansowania
 
§ 9.
 
1. Mienie PFSB w Słupsku jest mieniem komunalnym.
2. Zasady gospodarowania mieniem komunalnym określają w szczególności:
1) ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i 935);
2) ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862);
3) niniejszy statut.
 
§ 10.
 
1. Podstawą gospodarki finansowej PFSB jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Miasta Słupska.
2. PFSB pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 
§ 11.
 
1. Źródłami finansowania działalności PFSB są :
1) dotacje Organizatora;
2) dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego;
3) wpływy ze sprzedaży biletów, karnetów, zaproszeń;
4) przychody z prowadzonej działalności artystycznej;
5) najem i dzierżawa składników majątkowych;
6) sprzedaż składników majątku ruchomego;
7) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. PFSB może prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących odrębnych przepisach.
3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.
 
§ 12.
 
1. PFSB prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. PFSB prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe i statystyczne.
 
Rozdział 5.
 
System kontroli wewnętrznej
 
§ 13.
 
Kontrolę wewnętrzną w PFSB sprawują:
1) Dyrektor w zakresie spraw ogólnych;
2) Główny Księgowy w zakresie spraw finansowych;
3) Kierownicy komórek organizacyjnych w zakresie ustalonym przez Dyrektora.
 
Rozdział 6.
 
Nadzór
 
§ 14.
 
Kontroli i oceny działalności PFSB oraz jej Dyrektora dokonuje Prezydent Miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Rozdział 7.
 
Postanowienia końcowe
 
§ 15.
 
1. PFSB używa pieczątki podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy oraz adresem siedziby.
2. Zmiany w niniejszym statucie mogą dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.
 

 


Data publikacji: 09.08.2012 (10:00)Data aktualizacji: 25.05.2018 (12:56)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca: Jacek Wichniarek
Autor: Jacek Wichniarekliczba wejść: 2337
25 maj 2018 (12:56) »Statut
13 wrz 2017 (14:25) »Statut
09 sie 2012 (11:57) »Statut
09 sie 2012 (11:57) »Statut
09 sie 2012 (11:56) »Statut
09 sie 2012 (11:51) »Statut
09 sie 2012 (11:51) »Statut
09 sie 2012 (10:00) »Statut

Przejdź do góry strony