"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl

Wyciąg z rejestru zmian - 09 sie 2012 (11:51)

Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/332/12
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30.05.2012 r.

 
STATUT
POLSKIEJ FILHARMONII „SINFONIA BALTICA” W SŁUPSKU
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
Polska Filharmonia Sinfonia Baltica” w Słupsku zwana w dalszym ciągu „PF” działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami).
Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” jest samorządową instytucją artystyczną.
Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku używa skrótu PF w Słupsku.
Organizatorem PF jest Miasto Słupsk.
PF posiada osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.
 
§ 2
 
Siedzibą PF jest miasto Słupsk, ul. Jana Pawła II 3.
Terenem działania PF jest miasto Słupsk i obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 3
 
PF może nawiązywać współpracę z innymi placówkami kultury na terenie miasta, kraju, a także innych krajów stosownie do obowiązujących przepisów.
 
ROZDZIAŁ II
Zakres działalności
 
§ 4
 
Podstawowym przedmiotem działalności PF w Słupsku jest:
1) tworzenie i upowszechnianie kultury,
2) kreowanie interesujących zjawisk artystycznych,
3) zapoznawanie odbiorców z najciekawszymi przedsięwzięciami artystycznymi z kraju i zza granicy,
4) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.
Do zadań PF należy w szczególności:
1) działalność koncertowa prowadzona w siedzibie instytucji oraz poza nią,
2) edukacja muzyczna dzieci i młodzieży, m.in. poprzez organizowanie cyklicznych audycji i koncertów umuzykalniających,
3) promocja muzyki polskiej dawnej i współczesnej.
Realizacja powyższych zadań oparta jest na planach repertuarowych i zamierzeniach programowo-artystycznych.
PF w Słupsku może prowadzić działalność impresaryjną oraz inną niż kulturalna, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w tym między innymi produkcję, wydawanie płyt CD, DVD i kaset oraz ich sprzedaż.
 
ROZDZIAŁ III
Organy zarządzające i doradcze
 
§ 5
 
PF w Słupsku zarządza i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
Dyrektora PF powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Słupska w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późń. zm.).
Dyrektor może powoływać pełnomocników, dla których określa zakres umocowania w formie pisemnej.
Podczas nieobecności Dyrektora – PF kieruje upoważniony pełnomocnik.
 
§ 6
 
Organem doradczym Dyrektora PF w Słupsku jest Rada Artystyczna.
Radę Artystyczną powołuje Dyrektor PF w Słupsku. Zasady funkcjonowania Rady określa regulamin organizacyjny.
 
§ 7
 
Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje w sprawach PF samodzielnie z wyjątkiem przypadków określonych ustawą – oraz ponosi za nie odpowiedzialność.
Dyrektor PF oraz pracownicy merytoryczni powinni posiadać kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
Wynagrodzenie pracowników PF ustala Dyrektor na podstawie aktualnych przepisów.
 
§ 8
 
Organizację wewnętrzną PF określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w PF organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 
ROZDZIAŁ IV
Majątek i źródła finansowania
 
§ 9
 
Mienie PF w Słupsku jest mieniem komunalnym.
Zasady gospodarowania mieniem komunalnym określają w szczególności:
1) ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2) ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
3) niniejszy statut.
 
§ 10
 
Podstawą gospodarki finansowej PF jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Miasta Słupska.
PF pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 
§ 11
 
Źródłami finansowania działalności PF są:
1) dotacje Organizatora,
2) dotacje celowe z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego,
3) wpływy ze sprzedaży biletów, karnetów, zaproszeń,
4) przychody z prowadzonej działalności artystycznej,
5) najem i dzierżawa składników majątkowych,
6) sprzedaż składników majątku ruchomego,
7) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
PF może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących odrębnych przepisach.
Środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.
 
§ 12
 
PF prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
PF prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe i statystyczne.
 
ROZDZIAŁ V
System kontroli wewnętrznej
 
§ 13
 
Kontrolę wewnętrzną w PF sprawuje:
1) Dyrektor w zakresie spraw ogólnych,
2) Główny Księgowy w zakresie spraw finansowych,
3) Kierownicy komórek organizacyjnych w zakresie ustalonym przez Dyrektora.
 
ROZDZIAŁ VI
Nadzór
 
§ 14
 
Kontroli i oceny działalności Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku oraz jej Dyrektora dokonuje Prezydent Miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
 
§ 15
 
PF używa pieczątki podłużnej z pełnym brzmieniem nazwy oraz adresem siedziby.
Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia

Data publikacji: 09.08.2012 (10:00)Data aktualizacji: 09.08.2012 (11:51)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca: Jacek Wichniarek
Autor: Jacek Wichniarekliczba wejść: 1370
25 maj 2018 (12:56) »Statut
13 wrz 2017 (14:25) »Statut
09 sie 2012 (11:57) »Statut
09 sie 2012 (11:57) »Statut
09 sie 2012 (11:56) »Statut
09 sie 2012 (11:51) »Statut
09 sie 2012 (11:51) »Statut
09 sie 2012 (10:00) »Statut

Przejdź do góry strony