"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa sterownika świateł i regulatorów świateł wraz z montażem dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku

Słupsk: Dostawa sterownika świateł i regulatorów świateł wraz z montażem dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku
Numer ogłoszenia: 106455 - 2013; data zamieszczenia: 11.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Filharmonia "Sinfonia Baltica" w Słupsku , ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8426338, faks 059 8426338.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sterownika świateł i regulatorów świateł wraz z montażem dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterownika świateł i 144 regulatorów świateł wraz z montażem w Słupsku dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. A) Pulpit sterowniczy świateł Compulite Vector Ultra Violet lub równoważny: 4 wbudowane wyjścia DMX512, 1 wbudowane wejście DMX512, Złącza USB 2.0 z przodu i na tylnym panelu konsolety, 1 zintegrowany 7 cali dotykowy ekran LCD, 1 zintegrowany szeroki 15,4 cali dotykowy ekran LCD, Panel ekranu 15,4 cali z regulowanym wychyleniem i zamykaniem w dół dla ochrony ekranu, Równomierne, regulowane oświetlenie konsolety zintegrowane w rączce panela, Gniazdo dla zewnętrznego monitora, może być dotykowy, Do 201 wirtualnych playbacków działających jednocześnie, wyprowadzonych na regulacje z przełączaniem stron: 20 fizycznych playbacków suwakowych niezmotoryzowanych, 20 fizycznych playbacków klawiszowych QKey, Stały fizyczny playback AB typu crossfader, Pokrętła ze zintegrowanymi przyciskami, Napęd DVD/CDRW. Właściwości oprogramowania Vector: Współpraca z oprogramowaniem WYSIWYG z obsługą funkcji AutoFocus oraz AutoPatch, Konfigurowalne wyświetlanie danych, Dwie składnie programowania: Enter i Action, Dwa tryby pracy: Tracking (także z opcją CueOnly) lub Compulite (bez trackingu), Zróżnicowane opcje wspomagania programowania oraz edycji cue, Palety z graficznymi symbolami (np. gobo lub kolory) do ustawiania wartości parametrów, Przybornik do mieszania/ustawiania wartości CMY/RGB, 9999 Cue list, 9999 Grup, 10 rodzajów bibliotek (wraz z bibliotekami efektów) z filtrowaniem danych zależnie od typu biblioteki, 9999 bibliotek na każdy z 10 rodzajów biblioteki, Własne konfigurowanie filtru przy zapisie biblioteki, 9999 makr, Funkcja Snap pamiętająca cały stan odtwarzania i konfigurację wszystkich playbacków na wszystkich stronach wraz z możliwością natychmiastowego wywołania zapamiętanego stanu, Funkcje multimedialne, Dodawanie załączników obrazkowych, dźwiękowych i tekstowych do obiektów spektaklu, Programowanie matryc, Komunikacja z programami do wizualizacji, Dwukierunkowa komunikacja z media serwerami dla podglądu miniaturek (Green Hippo, Catalyst,Arkaos, itd.), Obsługa SMPTE, MIDI, MSC, Łączenie konsolet w trybie Master/Slave lub dołączanie konsolety w trybie Node, Aktualizacja kopii zapasowej w czasie rzeczywistym, Dostępne darmowe oprogramowanie Vector PC dla programowania bez użycia konsolety, jako konsoleta zapasowa lub baza dla oddzielnego sterowania. B) Cyfrowe regulatory świateł (przyścienne) sztuk 144. Cechy regulatorów PRC: liczba obwodów: a) 132 obwody x 2,3 kW, b) 12 obwodów x 5 kW. Obudowa szafy przyścienne, zabezpieczenie przed złym podłączeniem zasilania (brak zera, zamiana fazy z zerem), zasilanie elektroniki regulatora odporne na zaniki faz, przy zasilaniu trójfazowym zanik jednej lub dwóch dowolnych faz, nie może powodować wyłączenia regulatora, łagodne wchodzenie wysterowanych obwodów po włączeniu zasilania regulatora, kontrola temperatury wewnątrz regulatora, cicha praca, sterowanie DMX (przewodowe, radiowe z pilotem), dwa tryby pracy regulatora: prosty i standardowy, wyświetlacz ustawień regulatora, podgląd napięć zasilających i temperatury regulatora, polska instrukcja obsługi, polskie lub angielskie menu i napisy na wyświetlaczu. Uwaga: a) montaż, połączenie i uruchomienie regulatorów i sterownika świateł w Słupsku należy do sprzedającego ww. sprzęt (regulatory świateł znajdują się na zapleczu sceny, natomiast sterownik świateł umieszczony jest w kabinie akustyka, elektryka po przeciwnej stronie sceny, na końcu sali widowiskowej), b) zamawiający oczekuje od sprzedającego przeprowadzenia podstawowego przeszkolenia pracowników Filharmonii w zakresie obsługi sterownika i regulatorów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ, rozdział VI, ust. 2 pkt. 1).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwa główne zamówienia odpowiadające przedmiotowi zamówienia z zakresu dostawy i montażu oświetlenia o wartości minimum 100.000,00 zł każde wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ, rozdział VI, ust. 2 pkt. 1).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ, rozdział VI, ust. 2 pkt. 1).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk, pok. 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 11:00, miejsce: Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku, ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk, pok. 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Data publikacji: 11.06.2013 (08:39)Data aktualizacji: 11.06.2013 (08:47)
Osoba publikująca: Kamila BilińskaOsoba modyfikująca: Kamila Bilińska
Autor: Kamila Bilińskaliczba wejść: 1971

Przejdź do góry strony