"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl
Pobierz PDFDrukuj

Przetarg na zakup instrumentów muzycznych

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro
na zakup instrumentów muzycznych


1. Zamawiający: Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku

76-200 Słupsk, ul: Jana Pawła II 3 tel.: 00 48 59 842 49 60 wew. 305 tel./fax : 00 48 59 842 63 38 e-mail : office@orchestra-agency.com.pl

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup:

a) klarnetu A – szt. 1 i klarnetu B – szt. 1 Buffet Crampon model Tosca A/442 Bb/442 lub równoważnych wraz z oprzyrządowaniem i futerałem, b) harfy Salvi model Daphne 47 EX z oprzyrządowaniem lub równoważnej – szt. 1

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.orchestra-agency.com.pl

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na

dwie części. Każda część będzie oceniana osobno.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

8. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

10. Termin wykonania zamówienia – 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

oraz załączą następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków:

a) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

Uwaga: Jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej,

c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie bądź zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu,

e) aktualną informację z KRK dla podmiotów zbiorowych  w zakresie wskazanym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu,

Pozostałe wymagane dokumenty:

a) opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wymagane parametry techniczne zawarte

w pkt.II SIWZ,

b) wypełniony formularz oferty (zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ) zawierający oferowaną

cenę sporządzony wg załączonego wzoru,

c) oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia złożone na druku

zgodnym z formularzem oferty (załącznik nr 2 do SIWZ),

d) oświadczenie_o przyjęciu projektu umowy stanowiącej integralną część SIWZ bez

zastrzeżeń, złożone na druku zgodnym z formularzem oferty (załącznik nr 2 do SIWZ),


Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych

przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.12. Kryteria oceny ofert - cena - 100%


13.Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.14.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :

Jerzy Mazurek tel. - 059 8426338

Tadeusz Szemryk - 059 8488440


15. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego www.orchestra-agency.com.pl w dniu 19 czerwca 2009r.16.CPV– 36310000-7 Instrumenty muzyczne

36320000-0 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych


Termin składania ofert: 30 czerwca 2009r. do godz.11.00

w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 5 (Sekretariat)


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2009r. o godz. 11.15

w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 5 (Sekretariat)


Słupsk, dnia, 18 czerwca 2009r.


Data publikacji: 22.06.2009 (09:58)Data aktualizacji: 22.06.2009 (11:52)
Osoba publikująca: Joanna KubackaOsoba modyfikująca: Jerzy Mazurek
Autor: Joanna Kubackaliczba wejść: 2223

Przejdź do góry strony