"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl
Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o wyniku przetargu na instrumenty muzyczne

   Słupsk, dnia 17 czerwca 2008r.

                                
                               Ogłoszenie o wyniku przetargu na instrumenty muzyczne
 
            Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup instrumentów muzycznych dla Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku, wybrano jako najkorzystniejsze oferty  następujących firm:
 
Vorreiter Flutes
Sudetenstraβe 14
D-96050 Bamberg
Część 1 – cena brutto: 41.000,00 zł

Część 2 -  cena brutto: 10.880,00 zł
 
JARMUŁA MUSIC
Andrzej Jarmuła
ul. Osterwy 24
33-103 Tarnów
Część 5 - cena brutto: 8.400,00  zł
 
Silesia Music Center Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 6
32-650 Kęty
Część 3 -  cena brutto: 32.696,00 zł 
Część 7 – cena brutto:  33.428,00 zł 
Część 8 – cena brutto:  82.716,00 zł
 
 
 
ZYGMUNT MUSIC CONCEPT
Zbigniew Zygmunt
ul. Kołłątaja 1/2
85-080 Bydgoszcz
Część 6 -  cena brutto: 31.440,73 zł
 
 
Instrumenty Muzyczne
KOBIMPEX – Janusz Kobecki
ul. Mielczarskiego 62a
51-663 Wrocław
Część 4 – cena brutto: 13.451,72 zł
 
 
          Jednocześnie  informuję,  że oferta firmy  INTRADA Serwis Instrumentów Dętych Łukasz Cywicki, 25-333 Kielce, ul. Sienkiewicza 10/12A/3 została, zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W opisie przedmiotu zamówienia w pkt.3 część 8 SIWZ Zamawiający wymagał, aby okres leżakowania drewna wynosił min. 14 lat oraz aby wszystkie elementy mechanizmu mające kontakt z drewnem były złocone. Ponadto w ofercie brak informacji na temat ilości warstw lakieru.
         W związku z tym,  proszę  upoważnionych przedstawicieli Wykonawców,  których oferty zostały  wybrane jako najkorzystniejsze,  o skontaktowanie się z Zamawiającym  w celu podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.
        Wobec czynności   podjętych   przez   Zamawiającego   w   toku   postępowania   oraz  w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy mogą wnieść pisemny protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni  od  dnia,  w  którym  Wykonawca  powziął  lub  mógł  powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
                                                               BOHDAN JARMOŁOWICZ
                                                                             Dyrektor

Data publikacji: 17.06.2008 (14:41)Data aktualizacji: 04.03.2015 (12:47)
Osoba publikująca: Osoba modyfikująca: Kamila Bilińska
Autor: liczba wejść: 1613

Przejdź do góry strony