"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl
Pobierz PDFDrukuj

Modernizacja obiektu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku - etap III - ogłoszenie o zamówieniu

 WIĘCEJ INFORMACJI

Słupsk: Modernizacja obiektu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku- - etap III.
Numer ogłoszenia: 202024 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku spółka z o.o. , ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 8432872, faks 59 8433129.
 
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzislupsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Inwestor Zastępczy.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja obiektu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku- - etap III..
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji obiektu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupku przy ul. Jana Pawła II w zakresie szatni i toalet znajdujących się w przyziemiu. Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w opisie przedmiotu zamówienia w siwz..
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.45.00.00-6.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.08.2012.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: 5000 PLN słownie: pięć tysięcy złotych 00/100
 
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Nie dotyczy
 
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
o Wymaga się, aby wykonawca: a) wykazał wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - trzech robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu lub modernizacji obiektu kubaturowego wewnątrz budynku, o łącznej wartości 300.000,00 zł, oraz b) załączył dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego i opisanych w siwz, w systemie spełnia/niespełna, potwierdzających spełnianie tych warunków.
 
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Nie dotyczy
 
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Wymaga się, aby wykonawca dysponował osobami uprawnionymi (posiadającymi uprawnienia wykonawcze i przynależącymi do Izby Inżynierów Budownictwa) do sprawowania funkcji: a) kierownika budowy branży budowlanej, b) kierownika robót branży sanitarnej c) kierownika robót branży elektrycznej Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego i opisanych w siwz, w systemie spełnia/niespełna, potwierdzających spełnianie tych warunków
 
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Wymaga się, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300.000,00 zł Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie, wymaganych przez Zamawiającego i opisanych w siwz, w systemie spełnia/niespełna, potwierdzających spełnianie tych warunków.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
   
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
   
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
   
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
   
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
a) Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 b) Dowód wniesienia wadium przed terminem składania ofert, w wysokości określonej przez zamawiającego i formie zgodnej z Pzp - do oferty dołączony oryginał dokumentu wadialnego innego niż pieniądz lub kopia dowodu wpłaty poświadczona za zgodność przez Wykonawcę. c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp (załącznik nr 3). d) Aktualny dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy od dnia składania ofert, wskazujący umocowanie osoby podpisującej ofertę do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wykonawcy lub do udzielenia pełnomocnictwa osobie podpisującej ofertę. e) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii. f) Wykaz tych części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 5). g) W przypadku, gdy kierownik budowy lub kierownicy robót nie są pracownikami Wykonawcy należy złożyć oświadczenie podmiotu udostępniającego kierownika (załącznik nr 7). h) kosztorys ofertowy. i) Formularz cenowy (załącznik nr 8), zawierający ceny wyszczególnionych elementów robót i usług związanych z realizacją zadania i wynikających ze specyfiki zamówienia, jak również obowiązujący podatek VAT
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie: 1) aktualizacja harmonogramu wykonania robót w miarę potrzeb. 2) zmiana terminu w przypadku: a) konieczności wykonania robót nie przewidzianych w przetargu, a polegających na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu obiektu budowlanego, b) decyzji inwestora zmieniającej termin zakończenia robót w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a wynikającym z prowadzonej przez inwestora działalności, c) wydłużenia czasu przekazania placu budowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, d) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez oferentów lub inne podmioty przed zawarciem umowy, a termin zakończenia robót określony został datą, e) napotkania w remontowanym obiekcie warunków fizycznych nieprzewidywalnych, mających wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego, f) zmian robót budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robót budowlanych lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy, g) zmiana zakresu robót przez inwestora lub konieczność wykonania innych robót dodatkowych (zamiennych) może spowodować przesunięcie terminu zakończenia robót, h) ujawnienia istotnych wad dokumentacji uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót - o czas potrzebny do wniesienia poprawek przez projektanta, - pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu. 3) Zmiana wynagrodzenia - w przypadkach i na warunkach określonych we wzorze umowy. 4) Zmiana kierownika robót w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba (osoby) wskazana do przejęcia obowiązków kierownika, będzie posiadała przygotowanie co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) Zmiana inspektorów nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego. 6) Zamiana lub wprowadzenie nowych podwykonawców pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, na zasadach określonych we wzorze umowy. 7) Zmiana formy zabezpieczenia na wniosek wykonawcy, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzislupsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Banacha 15.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Banacha 15 - sekretariat.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Data publikacji: 18.06.2012 (13:30)Data aktualizacji: 18.06.2012 (13:32)
Osoba publikująca: Kamila BilińskaOsoba modyfikująca: Kamila Bilińska
Autor: Kamila Bilińskaliczba wejść: 1467

Przejdź do góry strony