przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodność ze standardami

Strona internetowa filharmonia.sinfoniabaltica.pl jest zgodny ze standardami W3C:

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Strona internetowa filharmonia.sinfoniabaltica.pl spełnia wymagania dostosowujące je do założeń USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a w szczególności wymagań dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kompatybilność

Strona internetowa jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa możliwa jest zarówno za pomocą klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Strona internetowa filharmonia.sinfoniabaltica.pl posiada mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści osobom niedowidzącym:

Nawigacja

 Dla osób z trudnością ruchową Strona internetowa filharmonia.sinfoniabaltica.pl posiada nawigację przy pomocy klawisza TAB  .

Informacje szczegółowe dotyczące dostępności strony 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Teterka, adres poczty elektronicznej renata.teterka@sinfoniabaltica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59-8424-960. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77,

 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna


Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara,  ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk


WEJŚCIE DO BUDYNKU

Filharmonia umożliwia osobom z niepełnosprawnością ruchową łatwe wejście do budynku dzięki podjazdowi dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi umożliwia wjazd do obiektu na wózku. Wejście na główne foyer, do kasy oraz Sali widowiskowej odbywa się z parteru.

TOALETA

Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

MIEJSCE PARKINGOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przy budynku znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

PIES PRZEWODNIK LUB PIES ASYSTENT
Do Filharmonii można przyjść z psem przewodnikiem lub psem asystentem, prosimy o informację na 3 dni przed wydarzeniem pod numerem 598424-960 (pon.–pt. w godz. 8.00–16.00) lub podczas rezerwowania miejsc.

INNE UDOGODNIENIA
Czytanie na głos osobom słabowidzącym repertuaru Filharmonii oraz pomoc w zakupie biletów na wydarzenia organizowane w Filharmonii.

Informacje dodatkowe

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 roku Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara rozpoczęła proces osiągnięcia maksymalnej dostępności cyfrowej strony internetowej.

Data publikacji: 17.05.2021 (10:23)Data aktualizacji: 17.05.2021 (10:23)
Osoba publikująca: Renata TeterkaOsoba modyfikująca: Renata Teterka
Autor: Renata Teterkaliczba wejść: 1094

Copyright © Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku, Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk