"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl
Pobierz PDFDrukuj

Uchwały i informacje dotyczące Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku

Uchwała Nr XLII/538/05
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 czerwca 2005 r.


W sprawie zmiany nazwy Państwowej Orkiestry Kameralnej i Teatru Impresaryjnego w Słupsku oraz zmian w statucie tej instytucji

Na podstawie art.11 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 zm. z 2002 r. Nr 41, poz. 364) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203).

Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje:

§1.


Państwowej Orkiestrze Kameralnej i Teatrowi Impresaryjnemu w Słupsku nadaje się nazwę: Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica" w Słupsku.


§2.


Statut Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica" w Słupsku otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.


§3.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.


§4.


Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.



 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Anna Bogucka-Skowrońska


 
Zarządzenie Nr 1063/OK/05 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 20 października 2005r.
 
WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA SŁUPSKA NA 2006 ROK WG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W SŁUPSKU WRAZ Z MIEJSKIMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI


Data publikacji: 19.02.2007 (13:20)Data aktualizacji: 31.03.2009 (10:31)
Osoba publikująca: Joanna KubackaOsoba modyfikująca: Joanna Kubacka
Autor: Joanna Kubackaliczba wejść: 3327

Przejdź do góry strony