"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl
Pobierz PDFDrukuj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterownika świateł i regulatorów świateł wraz z montażem

Data ogłoszenia: 01-07-2013

Słupsk, dnia 1 lipca 2013 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterownika świateł i regulatorów świateł wraz z montażem

dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert:

 

Nr oferty

Wykonawca

Punktacja

Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i ocena ofert

Kolejność ofert wg przyjętego kryterium (cena - 100%)

1

F.H.U. ELWO - LIGHT Piotr Wojtas Os. 2 Pułku Lotniczego 28A lok. 2 31-869 Kraków

100,00

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta pierwsza w kolejności.

2

ELEKTROINSTALACJE Jacek Szczuka ul. Odrowąża 9 lok. 4 03-310 Warszawa

79,73

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta czwarta w kolejności.

3

LTT Sp. z o.o. Oświetlenie i technika sceniczna ul. Łopuszańska 20 02-220 Warszawa

89,59

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta druga w kolejności.

4

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "TEATR" ul. Grabowa 8 05-501 Piaseczno/Zalesie Dolne

x

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta podlega odrzuceniu (niezgodna z SIWZ).

x

5

RAGTIME Sp.J. ul. 1-go Maja 19 oficyna 45-068 Opole

80,34

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta trzecia w kolejności.

6

SHOW DESIGN ul. Prusicka 31 55-100 Trzebnica

77,20

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu.

Oferta piąta w kolejności.

 

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 1:

 

F.H.U. ELWO - LIGHT

Piotr Wojtas

Os. 2 Pułku Lotniczego 28A lok. 2

31-869 Kraków

 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

 

Do wiadomości:

1. Biuletyn Informacji Publicznej

2. Tablica ogłoszeń Zamawiającego 


Przejdź do góry strony