"Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara" w Słupsku
www.filharmonia.sinfoniabaltica.pl
Pobierz PDFDrukuj

Przetarg na zakup instrumentów

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku
76-200 Słupsk ul.: Jana Pawła II 3


Ogłasza przetarg nieograniczony na:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następujących instrumentów:

 1. flet poprzeczny – Powell Handmade szt. 1 lub równoważny, wraz z oprzyrządowaniem i futerałem
 2. flet piccolo Powell szt. 1 lub równoważny, wraz z oprzyrządowaniem i futerałem
 3. obój Ludwig Frank model 11 B szt. 1 lub równoważny, wraz z oprzyrządowaniem i futerałem
 4. trąbka B Vincent Bach Stradivariuss szt. 2 lub równoważne, wraz z oprzyrządowaniem i futerałem
 5. trąbka Eb/D Schilke E2 szt. 1 lub równoważna, wraz z oprzyrządowaniem i futerałem
 6. waltornia Paxman model 33 szt. 1 lub równoważna, wraz z oprzyrządowaniem i futerałem
 7. rożek angielski Mönning model 181 Diamant szt. 1 lub równoważny, wraz z oprzyrządowaniem i futerałem
 8. fagot Mönning szt. 1 model 214 CS Diamant szt. 1 lub równoważny, wraz z oprzyrządowaniem i futerałem


2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w biurze Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku, przy ul.: Jana Pawła II 3

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

6. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

7. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.Oświadczenie (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji), że Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 i spełnia warunki art. 22 ust. 1 PZP.

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do

składania ofert.

8. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ

9. Kryteria oceny ofert: cena brutto – najniższa 100 %

10. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

Jerzy Rudnik tel.: (0 59) 842 63 38

11. Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień publicznych www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku www.orchestra-agency.com.pl

Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Termin i miejsce składania ofert:

Data 6 czerwca 2008, godz. 11.30 w biurze Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2008 r. godz. 12.00 w biurze Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę instrumentów muzycznych dla Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku
Zamawiający:

Polska Filharmonia Sinfonia Baltica w Słupsku

76-200 Słupsk, ul: Jana Pawła II 3

tel.: 00 48 59 842 49 60 wew. 305

tel./fax : 00 48 59 842 63 38

e-mail : office@orchestra-agency.com.pl


2) Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) z późniejszymi zmianami.


Przedmiot zamówienia według CPV

Instrumenty muzyczne – 36310000-7

Instrumenty dęte – 36314000-5

Części i akcesoria do instrumentów muzycznych – 36320000-0


Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, pochodzących z bieżącej produkcji, profesjonalnych instrumentów muzycznych.

 1. flet poprzeczny – Powell Handmade szt. 1 lub równoważny, wraz z oprzyrządowaniem i futerałem
 2. flet piccolo Powell szt. 1 lub równoważny, wraz z oprzyrządowaniem i futerałem
 3. obój Ludwig Frank model 11 B szt. 1 lub równoważny, wraz z oprzyrządowaniem i futerałem
 4. trąbka B Vincent Bach Stradivariuss szt. 2 lub równoważne, wraz z oprzyrządowaniem i futerałem
 5. trąbka Eb/D Schilke E2 szt. 1 lub równoważna, wraz z oprzyrządowaniem i futerałem
 6. waltornia Paxman model 33 szt. 1 lub równoważna, wraz z oprzyrządowaniem i futerałem
 7. rożek angielski Mönnig model 181 Diamant szt. 1 lub równoważny, wraz z oprzyrządowaniem i futerałem
 8. fagot Mönnig model 214 CS Diamant + dwa es szt. 1 lub równoważny, wraz z oprzyrządowaniem i futerałem

Opis części zamówienia

Zamawiający podzielił zamówienie na części. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części, albo na pojedyncze w ramach podziału zastosowanego przez zamawiającego. Każda część będzie oceniana osobno.

Część pierwsza:

1) flet poprzeczny – Powell Handmade – srebrny, lutowane kominki, E-mechanika, otwarte klapy + plugos, offset G, klapa H, 442, poduszki Stranbinger

Część druga:

2) flet piccolo – Powell, drewniany, seria Signature, E-mechanika, srebrne klapy

Część trzecia:

3) obój – Ludwig Frank model 11 B, dodatkowo z klapą rezonansową F

Obój profesjonalny, półautomat, wykonany ręcznie w 100 % z drzewa Grenadilla leżakowanego 14 lat w 4 etapach. Mechanizm kuty, dopasowany do ergonomii rąk i życzeń muzyka, srebrzony, słupki złocone, wkładka na stroik z masywnego srebra - złocona. Czara głosowa z podwójnym wzmacniaczem, wykonana z klonu leżakowanego 25 lat, 22 warstwy lakieru. Etui z masywnego drzewa, pokryte prawdziwą skórą, futrzany pokrowiec, akcesoria.

Część czwarta:

4) trąbki B Vincent Bach Stradivariuss – seria 180 – H3 + ustniki 3C Vincent Bach ze statywem

Część piąta:

5) trąbka Eb/D, Schilke E2, strój Es/D z ustnikiem 1C Vincent Bach

Część szósta:

6) waltornia Paxman model 33, z wentylem do dźwięków zatkanych, model 5 wentylowy, wszystkie wentyle ze stopu tytanowego, wentyle regulowane, regulowana podpórka do małego palca, instrument lakierowany z futerałem Marcusa Bonna, przekrój rurki: Europa.

Część siódma:

7) rożek angielski – Mönnig model 181 Diamant

Profesjonalny rożek, pełny automat, wykonany ręcznie w 100 % z drzewa Grenadilla leżakowanego 14 lat w 4 etapach. Mechanizm kuty, dopasowany do ergonomii rąk i życzeń muzyka, srebrzony, słupki złocone, wkładka na es z masywnego srebra - złocona. Czara głosowa z drzewa Cocobollo, dwa pozłacane esy. Etui z masywnego drzewa, pokryte prawdziwą skórą, futrzany pokrowiec, akcesoria.

Część ósma:

8) fagot Mönnig model 214 CS Diamant + dwa es

Instrument ręcznie wykonany, dopasowany do ergonomii rąk i życzeń intonacyjnych muzyka, drzewo leżakowane 14 lat, czara 25 lat, 18 warstw lakieru. Wszystkie elementy mechanizmu mające kontakt z drewnem powinny być złocone, gniazdo na es o konstrukcji wzmacniającej przełożenie rezonansu z esu na korpus instrumentu. Czara głosowa ze wzmacniaczem nośności i spektrum brzmienia, tuleje z masywnego srebra, stabilna intonacja.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych instrumentów z bieżącej produkcji, najwyższej jakości.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości brzmienia dostarczanych instrumentów przy odbiorze. Dostawa instrumentów o niewłaściwej jakości brzmienia nie stanowi realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawa instrumentów nastąpi do siedziby zamawiającego na koszt wykonawcy.

Wykonawca udzieli zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia oraz autoryzowanego serwisu przez okres nie krótszy niż 2 lata.


6) Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby firmy w terminie:

4 miesiące od chwili podpisania umowy


7) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje dokonywanie zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki wymienionych w art. 67 ust. 1 pkt i 7 PZP. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat udzielenie zamówienia dotychczasowemu wykonawcy dostaw zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.


8) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


9) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą ofertę w formie pisemnej (wypełniony załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ) – osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie podanym w punkcie 17 wraz z załącznikami określonymi w punkcie 10 SIWZ.

2.Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 PZP.

3.Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ.

5.Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą 0 –1, tj. nie spełnia – spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10

a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia

b) Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby, lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 3, zastępuje się je oświadczeniami złożonymi przed notariuszem, organem sądowym lub administracyjnym lub organem samorządu zawodowego.

Dokumenty sporządzane w języku obcym składane są z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym i potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego.


10) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien dostarczyć:

1.Oświadczenie (załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji), że Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 i spełnia warunki art. 22 ust. 1 PZP.

2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do

składania ofert.


11) Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą na piśmie lub faksem. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem, zobowiązana jest na wezwanie strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej zamawiającego zostały podane w punkcie nr 1 niniejszej specyfikacji.


12) Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Jerzy Rudnik, tel.: 0 59 842 38 39 wew. 305


13)Wymagania dotyczące wadium.

Wadium nie jest wymagane.


14) Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.


15) Opis sposobu przygotowania ofert.

1.Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2.Oferta nie musi obejmować całości zamówienia – Zamawiający podzielił zamówienie na części i dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.Wykonawca winien jest wskazać w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

4.Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

5.Wszelkie kserokopie dokumentów winny być opatrzone napisem „Za zgodność z oryginałem” i podpisem osób uprawnionych lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

6.Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obciążają wyłącznie Wykonawcę.


16) Miejsce oraz termin składania ofert.

1.Oferty należy składać do godziny 11:30 dnia 6 czerwca 2008 roku w sekretariacie Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku, ul.: Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk

2.Wykonawca winien umieścić swoją ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 1 SIWZ oraz opatrzyć ją następującym oznaczeniem: „Dostawa instrumentów muzycznych” i swoją pieczęcią adresową.


17) Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:00 w dniu 6 czerwca 2008 roku w siedzibie Zamawiającego.


18) Opis sposobu obliczenia ceny.

1.Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny oferty (brutto) wyrażonej w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie.

Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji

zamówienia.

2.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.


19) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.


20) Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1.Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena brutto zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ.

Cena brutto oferty – 100%

2.W kryterium, w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik (cena), zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

Liczba punktów = [najniższa cena brutto] : [cena brutto badanej oferty] x 100 punktów.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku.

3. Każda z dwóch części zamówienia będzie oceniana osobno.

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.


21) Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

2.Wykonawca jest zobowiązany do skontaktowania się z Zamawiającym w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii dotyczących zawieranej umowy.


22) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


23) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Umowa zawarta zostanie na warunkach opartych o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą będzie zobowiązany do zawarcia umowy z uwzględnieniem następujących istotnych warunków:

1. Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy. Dostawa wadliwych jakościowo egzemplarzy przedmiotu zamówienia nie stanowi realizacji przedmiotu umowy.

2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni od złożenia faktury u Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. W przypadku pozostawania przez Wykonawcę w opóźnieniu Zamawiający może odstąpić od umowy. Zamawiającemu przysługuje w takim przypadku odszkodowanie w wysokości 10% ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie.

4. W wypadku niewykonania, nienależytego wykonania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości 10% ceny brutto podanej przez Wykonawcę w ofercie.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w zapłacie faktury 0,1 % za każdy dzień ponad ustalony termin zapłaty.

6. Odbiór materiałów do druku oraz dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego – Polska Filharmonia Sinfonia Baltica, Słupsk, ul. Jana Pawła II 3 – na koszt Wykonawcy.


24) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów – art. 179 do 183.


25) Załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.Załącznik nr 1 – oświadczenie, że Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 i spełnia warunki art. 22 ust. 1 PZP

2.Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty.


26) Postanowienia końcowe.

1. Postępowanie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.

2. Postępowanie nie dotyczy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

3. W niniejszym postępowaniu nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna.


Data publikacji: 26.05.2008 (14:59)Data aktualizacji: 17.06.2008 (14:26)
Osoba publikująca: Joanna KubackaOsoba modyfikująca:
Autor: Joanna Kubackaliczba wejść: 1624

Przejdź do góry strony